14de keer Voetbalvakantiekamp! JIJ BENT ER TOCH OOK WEER BIJ?


In de zomer van 2024 (week 30 en 31) organiseert voetbalvakantiekamp.nl voetbalkampen voor kinderen van 7 t/m 19 jaar.

Ben jij dol op voetballen maar hou je ook van spanning, avontuur, zee, boottochten, strand, slapen in een kampeerboerderij, branding kajakken, strandzeilen en nieuwe vrienden maken? Dan is meegaan met onze voetbalvakantiekampen zeker iets voor jou! Laat ons weten of je mee wilt of als je meer informatie wilt hebben. Wij kunnen je er alles over vertellen.


ALGEMENE VOORWAARDEN


Inschrijving en betaling
Inschrijven gebeurt door het compleet invullen van het aanmeldingsformulier en is pas definitief als uw gehele betaling door ons is ontvangen.

Betalingsvoorwaarden: het totaal verschuldigde bedrag moet uiterlijk 6 weken voor aanvang van het kamp betaald zijn. Het aantal inschrijvingen voor de voetbalkampen is beperkt en VOL = VOL. Houdt u rekening met het volgende. Indien u niet op tijd betaalt loopt u het risico dat uw plaats aan een andere deelnemer wordt toegewezen en de annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Annuleren
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de deelnemer naast eventueel
verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  • bij annulering tot 2 maanden voor de vertrekdag: 25% van de reissom;
  • bij annulering vanaf 2 maanden tot 2 weken voor de vertrekdag: 50% van de reissom;
  • bij annulering vanaf 2 weken tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
  • bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom. Annuleren kan alleen schriftelijk, per brief, per email of per sms. 
U kunt pas rechten ontlenen aan deze annuleringsvoorwaarden als u geheel voldaan heeft aan de betalingsverplichtingen.

Overmacht
Indien voetbalvakantiekamp.nl door overmacht geheel of voor een deel is verhinderd één of meer voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is voetbalvakantiekamp.nl gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden.
Onder overmacht zoals bedoeld in dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een sportkamp. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 40 deelnemers per kamp.  Voetbalvakantiekamp.nl dient de deelnemer minimaal drie weken vóór aanvang van het kamp hiervan in kennis te stellen. Uiteraard vindt hierbij volledige restitutie van het betaalde bedrag plaats.

Instructies en gedragsregels
De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers van voetbalvakantiekamp.nl, ter bevordering van een goed verloop van het kamp.
Een deelnemer die de medewerker(s) van, of overige deelnemers aan voetbalvakantiekamp.nl ,hinder of overlast bezorgt, kan door de leiding van voetbalvakantiekamp.nl van (voortzetting van) het sportkamp worden uitgesloten.
Gebruik mobiele telefoons Het gebruik van de mobiele telefoon is de laatste 10 jaar in ons land behoorlijk toegenomen en volledig ingeburgerd. De laatste jaren maken ook steeds meer kinderen gebruik van mobiele telefonie. Echter, het voetbalprogramma is actief en bestaat uit groepsgerichte activiteiten en daarom hanteert voetbalvakantiekamp.nl het principe om het bellen te beperken. Per dag zullen er momenten worden aangewezen waarop de kinderen kunnen bellen en gebeld kunnen worden. Deze momenten worden ruim van te voren gecommuniceerd met deelnemers, ouders/verzorger(s). Samenvattend, het gebruik van mobiele telefoon is beperkt toegestaan en het is aan de hoofdleiding om het gebruik te reguleren.

Roken en alcohol
Bij een sportieve vakantie past het niet om te roken en alcohol te drinken, daarom wordt geen enkele vorm van tabak, alcohol of drugs toegestaan tijdens verblijf op een van de voetbalvakantiekampen. Overtreding van deze regel resulteert in verwijdering van het kamp.

Aansprakelijkheid
De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor voetbalvakantiekamp.nl en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels inbegrepen - van de deelnemer.
Voetbalvakantiekamp.nl is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers. Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. Voetbalvakantiekamp.nl aanvaardt - behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van voetbalvakantiekamp.nl - geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van voetbalvakantiekamp.nl, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

Medicijngebruik
Indien uw kind medicijnen gebruikt dient u deze bij aanvang van de kampweek af te geven aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De begeleider van de betreffende week zal de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden na afloop van het sportkamp nog drie dagen door voetbalvakantiekamp.nl bewaard. Na het verstrijken van deze periode is voetbalvakantiekamp.nl gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan het Leger des Heils of een andere, soortgelijke instelling.

Foto’s / Video’s
Tijdens de kampen worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van voetbalvakantiekamp.nl promotiemateriaal, mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van het voetbalkamp kenbaar te maken.

NIEUWTJES

Jan Bruin, René van Rijswijk en Rob Kleefman stoppen met voetbalvakantiekamp.nl en geven stokje door aan Tjamme Valk
Wij, Jan, René en Rob hebben een punt gezet achter 13 jaar voetbalvakantiekamp.nl op Ameland. We kijken met heel veel plezier terug naar de afgelopen periode maar vonden het tijd om het stokje over te dragen aan een ander. Het was niet moeilijk een goede opvolger te vinden namelijk Tjamme Valk. Al vanaf de start van de voetbalkampen regelde Tjamme alle coaches, de kleding, diverse materialen etc. en is dus bekend met alle ins en outs. Wij willen alle trainers/coaches, begeleiders, deelnemers, ouders en natuurlijk ook alle sponsoren bedanken voor de (financiele) ondersteuning en wij wensen Tjamme, die inmiddels ook al op het mooie eiland woont, veel succes toe met de 14de editie van voetbalvakantiekamp.nl. Hartelijke groet van Jan, René en Rob.                                                      De website van voetbalvakantiekamp.nl blijft (voorlopig) bestaan en zal de komende dagen worden aangepast zodat iedereen zich tijdig kan inschrijven voor de komende zomer.Volg alle nieuwtjes over het voetbalvakantiekamp.nl op Facebook
Registreer je vandaag nog bij Facebook zodat je een connectie kunt maken met voetbalvakantiekamp.nl

https://www.facebook.com/voetbalvakantiekamp

DE SPONSOREN

klik op de logo's voor meer informatie